ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

ΕΠΩΝΥΜΙΑ

Shop Art Showroom
Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ

Shop Art Showroom IKE

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Λ. Βουλιαγμένης 299 Αγ. Δημήτριος T.K.17341

ΑΡ. ΓΕΜΗ

134780303000

ΕΤΑΙΡΟΙ - ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΕΙΣΦΟΡΑ

40.000,00 ευρώ

Νούσιας Χρήστος, κάτοικος Αθηνών οδός Σαλτέλη 1-3 2.600 εταιρικά μερίδια - ποσοστό συμμετοχής 65%

Μπουλά Ειρήνη, κάτοικος Αθηνών οδός Σαλτέλη 1-3 1.400 εταιρικά μερίδια - ποσοστό συμμετοχής 35%

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Μπουλά Ειρήνη